Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania SPR na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych w 2022r.

DYREKTOR STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SŁUPSKU

Ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na terenie działania Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku >na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 170.tys. osób z miasta Słupska i powiatu słupskiego).W ramach dyżurów kontraktowych w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i nocnych, w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne

Konkurs dotyczy :

Lekarzy specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego „S” spełniających wymagania dla lekarza systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z z pozn. zm., wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej oraz w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

 Umowy zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku z możliwością przedłużenia.

Oferty powinny zawierać informacje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, nr 112, po 654 z późn. zm.) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz.2135 z późn. zm.),  Załącznikiem nr 1 i 2 (wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego)  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 237).

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr 11) Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul .Paderewskiego 5.

Prosimy o składanie ofert w sekretariacie SPR (pokój 19) w terminie do 20 czerwca 2022 r. do godziny 14.00, w zamkniętych kopertach  opatrzonych tytułem: Oferta „Konkurs na świadczenia  usług medycznych – nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2022 r., godz. 08:30”

Otwarcie i wybór ofert na dyżury kontraktowe nastąpi w dniu 21 czerwca 2022  r. o godz. 08:30.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie
  2. Załącznik nr 2 -  Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu
  3. Załącznik nr 3 - Oferta
  4. Załącznik nr 4 - Umowa kontraktowa (projekt)