OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW

Obowiązek informacyjny pacjentów których dane osobowe są przetwarzane w  Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz innych danych uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM są: Minister Zdrowia, Wojewoda Pomorski, dysponenci lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego (w tym Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku).

Dla danych osobowych przetwarzanych w naszym zakresie działania:

 1. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: ul. Jana Ignacego Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, tel. 59 8414520, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ul. Jana Ignacego Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, tel. 59 8414520, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Słupsku w celu realizacji świadczeń medycznych wykonywanych przez zespoły medyczne w tym ustalenia tożsamości pacjenta, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h (RODO); ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • inne podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych;
  • audytorzy zewnętrzni;
  • dostawcy usług prawnych;
  • inne uprawnione podmioty.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • 20 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej;
  • 30 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 RODO zgodnie z art 24c ust.12 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 8. Nie planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.
 9. Obowiązek podania danych osobowych służy jednoznacznej identyfikacji osoby i prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa udzielenia danych utrudnia realizację świadczeń medycznych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany tzn. bez udziału ludzi. Dane osobowe nie będą również podlegały profilowaniu.
Obowiązek informacyjny pacjentów których dane osobowe są przetwarzane w Celu Wykonania Usługi Transportu Medycznego.

Szanowna/y Pani/Panie na podstawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Pogotowia Ratunkowego  w Słupsku: ul. Jana Ignacego Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, tel. 59 8414520, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

II. Inspektorem Ochrony Danych w Stacji Pogotowia Ratunkowego jest Radosław Lewkowicz. Istnieje możliwość kontaktu z IOD: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, ul. Jana Ignacego Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, tel. 59 8414520, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

III. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Słupsku  w celu:

 • realizacji świadczeń medycznych w tym ustalenia tożsamości pacjenta, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawie zdrowia, prowadzenia dokumentacji  medycznej. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. h (RODO); ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. c (RODO); ustawa o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: art.6 ust 1 lit c,f  oraz art.9 ust. 2 lit f (RODO); Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie informacji.
 • archiwizowania, statystyki, badań naukowych. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz  art. 9 ust. 2 lit. b, j(RODO); ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ;
 • określonym w dobrowolnej zgodzie, którą Pani/Pan może wycofać w każdym dowolnym momencie. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) (RODO).

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w ramach przepisów prawa mogą być:

 • inne podmioty medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • podmioty wyspecjalizowane w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej;
 • audytorzy zewnętrzni;
 • dostawcy usług prawnych;
 • dostawcy usług kurierskich i pocztowych;
 • dostawcy usług związanych z utylizacją dokumentacji papierowej i nośników cyfrowych;
 • osoby kształcące się do wykonywania zawodów medycznych;
 • osoby upoważnione przez Panią/Pana w celu realizacji praw pacjenta;
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym w szczególności art. 26.ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

V. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych za wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 20 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej;
 • 30 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;
 • 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku danych zbieranych do celów podatkowych lub rachunkowych;
 • w przypadkach pozostałych wg kryteriów ustalanych na podstawie przepisów prawa i instrukcji archiwizacyjnej.

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Nie  planuje się dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. W przypadku zmiany celu przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym poinformowany wraz z udzieleniem wszelkich stosownych informacji.

IX. Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne natomiast podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego lub korzystania z innych naszych usług.

X. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany tzn. bez udziału ludzi. Dane osobowe nie będą również podlegały profilowaniu.