Konkurs na stanowisko ratownik medyczny lub pielęgniarka/pielęgniarz systemu PRM.

  1. Podmiot zatrudniający: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 76-200 Słupsk Paderewskiego 5
  2. Przedmiot konkursu: 15 stanowisk dla ratowników medycznych lub pielęgniarek/pielęgniarzy systemu
  3. Wymagane kwalifikacje: Ratownik medyczny, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z pozn. zm. Lub Pielęgniarka/pielęgniarz systemu, o którym mowa w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.
  4. Dodatkowe wymagania: a. Dobra znajomość j. polskiego w mowie i piśmie b. Znajomość systemu wspomagania dowodzenia SWD PRM
  5. Informacja o warunkach pracy: a. Praca w ramach dyżurów od poniedziałku do niedzieli oraz dni świąteczne w wyznaczonych przez grafik godzinach. b. Praca w zespołach wyjazdowych typu podstawowego „P”, specjalistycznego „S” i transporcie sanitarnym. c. Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 01 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. d. Wymiar czasu pracy określony przez grafik dyżurów w ilości godzin min. 12h/m-c max. 240h/m-c e. Grafik pracy ustalany do 20 dnia miesiąca poprzedzającego może uwzględniać propozycje pracownika.
  6. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: a. Ofertę o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (stanowiącą załącznik nr 2) b. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły, prawo wykonywania zawodu- jeśli dotyczy) c. dokumenty potwierdzające staż pracy w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego d. wypis z ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ (nie dotyczy umowy zlecenia) e. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (nie dotyczy umowy zlecenia) f. kopie dokumentów, o których mowa w pkt b, c, d i e powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. g. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; h. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  7. Termin składania dokumentów: Dokumenty należy składać w sekretariacie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5. (pokój 19) w terminie do 08 maja 2023 r. do godziny 13.00 (liczy się data dostarczenia dokumentów do SPR, nie data stempla pocztowego), zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na świadczenie usług medycznych” oraz z imieniem, nazwiskiem i nr telefonu kontaktowego kandydata.
  8. Informacje dodatkowe:| Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Stacji Pogotowia Ratunkowego www.pogotowie.slupsk.pl, oraz w Dziale Usług Medycznych (pokój nr w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Paderewskiego 5.
  9. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur: Nastąpi w dniu 09 maja 2023 r. o godz. 09:30 siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego Słupsku.

Dyrektor SPR w Słupsku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert. Skargi i protesty dotyczące trybu ogłoszenia konkursu, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać do Dyrektora SPR w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert. Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki konkursu
 3. Oświadczenie
 4. Oferta
 5. Umowa na świadczenie usług medycznych