sprzedaż pojazdów przetarg 20130618

 

 

OGŁOSZENIE

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

ogłasza:

 

przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż pojazdów zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

! Zawiadomienie !

 

1.      Pojazdy oraz urządzenia oglądać można w dniach   25 .06.2013 r. i  26 .06.2013 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.

2.      Oferty pisemne na zakup pojazdów i urządzeń, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, składać należy do dnia  26 .06.2013 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19),

(sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).

3.      Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów - nie otwierać.”

4.      Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.

5.      Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.

6.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu   26.06.2013 r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji

(pok. nr 21).

7.      Odrzucone zostaną oferty, które:

a)      wpłynęły po wyznaczonym terminie,

b)      nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,

c)      które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej,

8.      Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.

W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.

9.      O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.

10.  Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest  w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.

11.  W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.

12.  Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.

13.  Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.

14.  Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.

15.  Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest pani Irena Rozwandowicz tel. 0-59 8414520 wew. 65.

16.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

 

                                                                                             

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  20 czerwca 2013 r. do 26 czerwca 2013r.  

 

 

Załączniki:

1) wykaz zgłoszonych do przetargu pojazdów  – załącznik nr 1

2) formularz ofertowy – załącznik nr 2

3) regulamin

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information