Przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż pojazdów.

 1. Pojazdy oglądać można w dniach  03.09.2018 r. i  04 .09.2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.
 2. Oferty pisemne na zakup pojazdów na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji www.pogotowie.slupsk.plskładać należy do dnia  05 .09.2018 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19 (sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).
 3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów - nie otwierać.”
 4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
 5. Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
  a) wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej samochodu ,
  b) wadium wnosi się w pieniądzu PLN w  formie:
  - przelewu na konto Stacji, nr konta Bank Zachodni WBK 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na samochód GS……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
  - gotówką w kasie Stacji do terminu składania ofert.
  c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  05.09.2018  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji (pok. nr 21)
 8. Odrzucone zostaną oferty, które:
  a) wpłynęły po wyznaczonym terminie,
  b) nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
  c) które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej,
  d) nie zabezpieczone zostały wadium.
 9. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.
  W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie      dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.
 10. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.
 11. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest  w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 12. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 13. Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.
 14. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.
 15. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 16. Szczegółowe  informacji  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.                                                                    

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  22 sierpnia  2018 r. do 05 września 2018r. 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Regulamin przetargu na sprzedaż pojazdów

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information