Przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż pojazdów.

 1. Pojazdy oglądać można w dniach  03.08.2018 r. i  06 .08.2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.
 2. Oferty pisemne na zakup pojazdów na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji www.pogotowie.slupsk.plskładać należy do dnia  07 .08.2018 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19),

(sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).

 1. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów - nie otwierać.”
 2. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
 3. Oferent, na dany pojazd może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być zabezpieczona wadium . Warunki dotyczące wadium:
  1.  wysokości wadium musi stanowić 2% ceny wywoławczej samochodu ,
  2. wadium wnosi się w pieniądzu PLN w  formie:

- przelewu na konto Stacji, nr konta Bank Zachodni WBK 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 i dołącza do oferty potwierdzenie dokonania przelewu z zapisem „Wadium na samochód GS……”. Wadium będzie skuteczne jeżeli do terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Stacji,
- gotówką w kasie Stacji do terminu składania ofert.

       c) dowód uiszczenia wadium musi być dołączony do oferty.

   7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  07.08.2018  r., o godzinie 12:40 w Sali konferencyjnej Stacji (pok. nr 21).

 1. Odrzucone zostaną oferty, które:
 2. wpłynęły po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,
 4. które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej,
 5. nie zabezpieczone zostały wadium.
 6. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.

W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.

 1. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.

 1. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest  w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.
 2. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż pojazdu zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.
 3. Wydanie pojazdu nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Odbiór i ewentualny załadunek i transport kupionego pojazdu dokonuje nabywca na własny koszt.
 5. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią „Regulaminu przetargu”, zamieszczonego na stronie internetowej Stacji.
 6. Szczegółowe  informacji  uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 65.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania pojazdów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od  24 lipca  2018 r. do 07 sierpnia 2018r. 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Regulamin przetargu na sprzedaż pojazdów
 4. Zdjęcia do pobrania

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information