378908 - 2014 Dostawa leków i płynów infuzyjnych

Słupsk: Dostawa leków i płynów infuzyjnych
Numer ogłoszenia: 378908 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj. 
pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków i płynów infuzyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa leków i płynów infuzyjnych - wyszczególnionych w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa leków i płynów infuzyjnych realizowana będzie 
sukcesywnie na podstawie każdorazowego, odrębnego zamówienia składanego przez 
Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie wnosi się
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełniony formularz 
ofertowy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, 3) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i parafuje - wg 
załącznika nr 6 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z 
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być 
złożone w oryginale, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 
Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale. Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95 
2 - Termin dostawy - 5 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Pliki do pobrania:

1.   SIWZ  (.doc)

2.   Załącznik nr. 1 (.doc)

3.   Załącznik nr. 2 (.doc)

4.   Załącznik nr. 3 (.doc)

5.   Załącznik nr. 4 (.doc)

6.   Załącznik nr. 5 (.doc)

7.   Załącznik nr. 6 (.doc)

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information