367942 - 2014 - Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych

Słupsk: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów 
opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych 
Numer ogłoszenia: 367942 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj. 
pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520. 
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.slupsk.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednorazowego sprzętu 
medycznego, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest jednorazowy sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne - 
wyszczególnione w załącznikach do SIWZ nr 2A; 2B; 2C. Zamawiający będzie kupował u 
wykonawcy (dostawcy) wyszczególnione w w.w. załącznikach: sprzęt, materiały i środki, 
sukcesywnie, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie każdorazowego, pisemnego 
zapotrzebowania. Sprzęt , materiały i środki stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać 
niezbędne, określone prawem dopuszczenia i certyfikaty. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wadium nie wnosi się 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
III.4.3.2) 
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert. 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) wypełnione formularze cenowe, 
stanowiące załączniki do SIWZ nr 2A, 2B i 2C. 3) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i 
parafuje - wg załącznika nr 6 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie 
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa 
musi być złożone w oryginale, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 
Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale, 6) oświadczenie wykonawcy, że oferowane wyroby 
posiadają niezbędne, określone prawem dopuszczenia i certyfikaty. Wykonawca powołujący się na 
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności 
finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
 1 - Cena - 95 
 2 - Termin dostawy - 5 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 

Pliki do pobrania:

1.   SIWZ

2.   Załącznik nr. 1

3.   Załącznik nr. 1[1]

4.   Załącznik nr. 2A

5.   Załącznik nr. 2B

6.   Załącznik nr. 2C

7.   Załącznik nr. 3

8.   Załącznik nr. 4

9.   Załącznik nr. 5

10. Załącznik nr. 6

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information