364512-2014 Dostawa leków i płynów infuzyjnych

Słupsk: Dostawa leków i płynów infuzyjnych

Numer ogłoszenia: 364512

-- Zmiana do SIWZ --

2014; data zamieszczenia: 04.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520.

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.pogotowie.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa leków i płynów infuzyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i płynów infuzyjnych

-

wyszczególnionych w formularzu cenowym

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostawa leków i płynów infuzyjnych realizowana będzie

sukcesywnie na podstawie każdorazowego, odrębnego zamówienia składanego przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 -

6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie wnosi się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności

koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełniony formularz ofertowy

-

wg załącznika nr 2 do SIWZ, 3) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i parafuje - wg

załącznika nr 6 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać

czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być

złożone w oryginale, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale. Wykonawca powołujący sie na wiedzę i

doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne

do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków, zobowiązany jest udowodnic zamawiajacemu, iż będzie dyspoznował tymi zasobami w

trakcie ralizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1-

Cena - 952-

Termin dostawy - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  W siedzibie

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Załącznik nr. 1

3. Załącznik nr. 2

4. Załącznik nr. 2[1]

5. Załącznik nr. 3

6. Załącznik nr. 4

7. Załącznik nr. 5

8. Załącznik nr. 6

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information