352160-2014 Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta

Słupsk: Dostawa urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego
uciskania klatki piersiowej pacjenta
Numer ogłoszenia: 352160 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty !

Wyjaśneinie nr 1 !

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj.
pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.slupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń do
automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa 2 sztuk urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki
piersiowej pacjenta przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, o parametrach technicznych
określonych w SIWZ (kod CPV 33100000-1). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione w załączniku parametry są bezwzględnie wymagane pod
rygorem odrzucenia oferty. Miejsce dostawy : siedziba Zamawiającego 76-200 Słupsk , ul.
Paderewskiego 5. 2. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych,
wyprodukowanych w okresie nie późniejszym niż 2014 r. 3. Oferowany wyrób medyczny winien
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
Nr 107, poz. 679).. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 PLN przed upływem terminu składania ofert
w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w formie
pieniężnej należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na jego konto - Kredyt Bank S.A. O/Słupsk
10 1500 1692 1216 9004 3211 0000 W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu. Dowód
wpłaty wniesienia wadium należy załączyć do oferty
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca składa wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane należycie wg załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia wymagania dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli z
wykazu wynikać będzie, że Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał dostawy co
najmniej dziesięciu urządzeń do automatycznego nieinwazyjnego uciskania klatki
piersiowej pacjenta, na ogólną wartość nie mniejszą niż 500 tys. zł brutto. i zamówienia te
wykonane zostały należycie, na potwierdzenie czego wykonawca załączy stosowne
dowody. Dowodami tymi są zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r.: poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ wraz z wymienionymi tam dokumentami, 2) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr
2 do SIWZ, 3) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i parafuje - wg załącznika nr 6 do SIWZ, 4)
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale, 5)
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwa musi być
złożone w oryginale, 6) deklarację zgodności na wyroby medyczne, 7) oświadczenie wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne posiadają odpowiednie wpisy do Rejestru wyrobów medycznych i
podmiotów odpowiadających za ich wprowadzenie do obrotu i użytkowania - zgodnie z ustawą z dn.
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 - Cena - 97
 2 - Okres gwarancji - 3
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, przy ul. Paderewskiego 5, Sekcja Eksploatacji.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Załącznik nr. 1

3. Załącznik nr. 2

4. Załącznik nr. 3

5. Załącznik nr. 4

6. Załącznik nr. 5

7. Załącznik nr. 6

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information