Przetarg nieograniczony, pisemny (ofertowy), na sprzedaż używanych defibrylatorów Lifepak 12

L.p.

Marka

Nr fabryczny

Rok produkcji

Cena wywoławcza(w zł)
                                 

1.

Lifepak 12

SN 36304272

2007

5 880,-

2.

Lifepak 12

SN 37616730

2008

5 400,-

3.

Lifepak 12

SN 34039408

2006

3 990,-

4.

Lifepak 12

SN 32599633

2004

3 307,-

5.

Lifepak 12

SN 12106550

1999

2 793,-

1. Defibrylatory oglądać można w dniach 22.07.2019 r. i 26 .07.2019 r. w godzinach od 9:00 do 12:00.

2. Oferty pisemne na zakup defibrylatorów na formularzu ofertowym , zamieszczonym na stronie internetowej Stacji www.pogotowie.slupsk.pl składać należy do dnia 26.07.2019 r. do godziny 12:30 w sekretariacie Stacji (pok. nr 19),(sekretariat czynny codziennie w dni powszednie w godz. 7:00 do 14:00).

3. Oferty muszą być złożone w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed jej oficjalnym otwarciem, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż defibrylatorów – nie otwierać.”

4. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego urządzenia .

5. Oferent, na dany defibrylator może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2019 r., o godzinie 12:40 w pok. nr 11(I piętro).

7. Odrzucone zostaną oferty, które:

  • wpłynęły po wyznaczonym terminie,

  • nie zawierają wszystkich danych przewidzianych w formularzu ofertowym lub dane te
    są nieczytelne – w stopniu uniemożliwiającym komisji zidentyfikowanie woli oferenta,

  • które nie oferują co najmniej ceny wywoławczej

8. Wygrywa oferent, który zaoferował cenę najwyższą.

W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą najwyższą cenę (wyższą lub co najmniej równą cenie wywoławczej), organizator przetargu zwróci się do tych oferentów o złożenie we wskazanym terminie dodatkowych ofert z ceną wyższą od dotychczas zaoferowanej.

9. O wynikach przetargu jak i o ofertach odrzuconych oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Ponadto wyniki przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stacji oraz na tablicy ogłoszeń Stacji.

10. Ustalony w drodze przetargu nabywca obowiązany jest w okresie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze oferty uiścić cenę nabycia.

11. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny nabycia przez nabywcę, w terminie określonym w pkt. 10 sprzedaż defibrylatora zaproponuje się oferentowi, który w kolejności zaoferował najwyższą cenę.

12. Wydanie urządzenia nabywcy wraz z niezbędną dokumentacją i fakturą nastąpi bezpośrednio po zapłaceniu ceny nabycia.

13. Odbiór dokonuje nabywca na własny koszt.

14. Szczegółowe informacji uzyskać można pod numerem tel 0-59 8414520 wew. 64.

15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub wycofania defibrylatorów z przetargu przed terminem otwarcia ofert bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na podanej wyżej stronie internetowej w dniach od 17 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Defibrylator LIFEPAK 12 SN 12106550
Defibrylator LIFEPAK 12 SN 32599633
Defibrylator LIFEPAK 12 SN 34039408
Defibrylator LIFEPAK 12 SN 36304272
Defibrylator LIFEPAK 12 SN 37616730

  

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information