SE-407-17-13 Dostawa tlenu medycznego

Słupsk: Dostawa tlenu medycznego

Numer ogłoszenia: 373054 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

 

 

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.pogotowie.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa tlenu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu medycznego, polegająca na napełnianiu tlenem medycznym przez Wykonawcę butli tlenowych dostarczanych przez Zamawiającego. 2. Okres realizacji zamówienia 3 lata. 3. Zamawiający odbierał będzie własnym transportem z punktu napełniania butli wskazanego przez Wykonawcę butle napełnione, a pozostawiał będzie butle do napełnienia. 4. Częstotliwość napełniania butli wynosić będzie średnio 1 raz na tydzień, partii 7÷10 butli 10 litrowych i 3÷5 butli 2 i 2,7 litrowych. 5. Wielkość zamówienia w okresie 3 lat to napełnienie tlenem 1100 szt. butli 10 litrowych i 550 szt. butli 2 i 2,7 litrowych. 6. Punkt napełniania butli musi znajdować się w odległości od Słupska nie większej niż 30km. 7. Wszelkie przeglądy techniczne butli czy inne czynności niezbędne dla zapewnienia określonych warunków technicznych butli, Zamawiający zleci Wykonawcy do wykonania w ramach oddzielnego zamówienia tzn. że koszty tych przeglądów czy innych czynności nie mogą występować w ofercie na dostawę tlenu medycznego. 8. Zapłata następować będzie za każdą napełnioną partię, przelewem, na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia, licząc datę złożenia przelewu przez Zamawiającego jako dzień dokonania zapłaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):24.11.15.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium nie wnosi się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu tlenu medycznego (Min. Zdrowia) 2) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - Główny Inspektor Farmacji Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz cenowy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, 3) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i parafuje - wg załącznika nr 6 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, Sekcja Eksploatacji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ.doc

2. Załącznik nr 1.doc

3. Załącznik nr 2.doc

4. Załącznik nr 3.doc

5. Załącznik nr 4.doc

6. Załącznik nr 5.doc

7. Załącznik nr 6.doc

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information