SE-407/8/13 na dostawy paliw płynnych (ropopochodnych)

 

 

Sprawa nr: SE-407/8/13

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

 

 ul.Paderewskiego 5

 

Miejscowość: Słupsk Kod pocztowy: 76-200 Państwo: Polska (PL)

 

Punkt kontaktowy: Stacja Pogotowia Ratunkowego w

 

Słupsku

 

Tel.: +48 598414520

 

SE-407/8/13

 

Osoba do kontaktów: Henryk Łukasik

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Faks: +48 598414520

 

-- ogłoszenie o zmianie --

-- ogłoszenie nr 2 --

-- zawiadomienie o wyborze oferty --

 

 

 

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  www.pogotowie.slupsk.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

 

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

 

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 16

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

 

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 16

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Dostawa paliw płynnych (ropopochodnych)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: _____

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

SPR Słupsk

Kod NUTS: PL631

 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba : _____

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 16

 


 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw płynnych produkcji Rafinerii Gdańskiej lub Rafinerii Płockiej lub

równoważne do Stacji Paliw Zamawiającego, przez okres 3 lat,

w zakładanej ogólnej ilości:

- benzyna bezołowiowa 95 /PN-EN 228/ w ilości 275 tys. litrów

- olej napędowy /PN-EN 590/ w ilości 795 tys. litrów

Sposób dostawy:

Dostawa loco magazyn zamawiającego, w Słupsku, ul. Paderewskiego 5, sukcesywnie, przez cały okres

realizacji zamówienia, na podstawie każdorazowego telefonicznego zapotrzebowania zgłoszonego przez

zamawiającego.

Zakładana częstotliwość dostaw:

- benzyny bezołowiowej 95 - co 15 - 25 dni po 5 tys. litrów

- oleju napędowego - co 7 - 10 dni po 7 tys. litrów

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 09132100

Dodatkowe przedmioty 09134200

09134220

 

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

 

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

 

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

1 070 000 litrów

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : 5000000.00 Waluta : PLN

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 16

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 36 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 16

 

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości

20 000 PLN przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6

ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na jego konto – Kredyt Bank

S.A. O/Słupsk 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu.

Dowód wpłaty wniesienia wadium należy załączyć do oferty

 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

 


 

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 16

e) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

f) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

g) koncesja na obrót paliwami ciekłymi,

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

h) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych)

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz

odbiorców, w celu wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia (wg. załącznika nr 5) i

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

wykonał dostawy benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju

napędowego na łączną kwotę 10 000 000,00 PLN

(brutto) i dostawy te wykonane zostały należycie, na

potwierdzenie czego Wykonawca załączy stosowne

dokumenty (tu referencje, rekomendacje). Z referencji

czy rekomendacji musi wynikać, że dotyczą ujętych w

wykazie dostaw

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 16

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców: _____

albo

Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. _____ _____ 6. _____ _____

2. _____ _____ 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 16

Kryteria Waga Kryteria Waga

4. _____ _____ 9. _____ _____

5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

SE-407/8/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/05/2013 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 16

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: : ______

albo

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 27/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Słupsk, ul. Paderewskiego 5

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 16

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

_____

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 16

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/04/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-046955

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 16

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 16

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____

Część nr : _____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 16

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 16

 


 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

6. Załącznik nr 6

7. Ogłoszenie o zmianie

8. Ogłoszenie nr 2

 

 

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information