SE-407/8/13 na dostawy paliw płynnych (ropopochodnych)

 

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Wykonawca składa następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 16

e) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ

f) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

g) koncesja na obrót paliwami ciekłymi,

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

h) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych)

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz

odbiorców, w celu wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia (wg. załącznika nr 5) i

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

wykonał dostawy benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju

napędowego na łączną kwotę 10 000 000,00 PLN

(brutto) i dostawy te wykonane zostały należycie, na

potwierdzenie czego Wykonawca załączy stosowne

dokumenty (tu referencje, rekomendacje). Z referencji

czy rekomendacji musi wynikać, że dotyczą ujętych w

wykazie dostaw

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 16

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców: _____

albo

Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. _____ _____ 6. _____ _____

2. _____ _____ 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 16

Kryteria Waga Kryteria Waga

4. _____ _____ 9. _____ _____

5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

SE-407/8/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/05/2013 Godzina: 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 16

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: : ______

albo

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 27/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina10:30

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Słupsk, ul. Paderewskiego 5

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 16

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

_____

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 16

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/04/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-046955

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 16

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 16

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____

Część nr : _____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 16

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 16

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information