SE-407/8/13 na dostawy paliw płynnych (ropopochodnych)

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw płynnych produkcji Rafinerii Gdańskiej lub Rafinerii Płockiej lub

równoważne do Stacji Paliw Zamawiającego, przez okres 3 lat,

w zakładanej ogólnej ilości:

- benzyna bezołowiowa 95 /PN-EN 228/ w ilości 275 tys. litrów

- olej napędowy /PN-EN 590/ w ilości 795 tys. litrów

Sposób dostawy:

Dostawa loco magazyn zamawiającego, w Słupsku, ul. Paderewskiego 5, sukcesywnie, przez cały okres

realizacji zamówienia, na podstawie każdorazowego telefonicznego zapotrzebowania zgłoszonego przez

zamawiającego.

Zakładana częstotliwość dostaw:

- benzyny bezołowiowej 95 - co 15 - 25 dni po 5 tys. litrów

- oleju napędowego - co 7 - 10 dni po 7 tys. litrów

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 09132100

Dodatkowe przedmioty 09134200

09134220

 

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

 

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

 

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

1 070 000 litrów

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : 5000000.00 Waluta : PLN

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 16

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 36 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 16

 

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości

20 000 PLN przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6

ustawy.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić w kasie Zamawiającego lub na jego konto – Kredyt Bank

S.A. O/Słupsk 10 1500 1692 1216 9004 3211 0000

W przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu.

Dowód wpłaty wniesienia wadium należy załączyć do oferty

 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

 

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information