(unieważnienie) SE-407/14/13 - Dostawa umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Słupsk: Dostawa umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Numer ogłoszenia: 225252 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

! Unieważnienie postępowania !

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Stacja Pogotowia Ratunkowego , Ul. Paderewskiego 5, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8414520, faks 059 8414520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiane umundurowanie spełniać musi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 4. Całość zamówienia musi być identyczna co do materiału, jego jakości, kroju, szwów, wyglądu, koloru i innych (poza rozmiarem i oznaczeniem funkcji) cech. 5. Na oferowany przedmiot zamówienia wykonawca winien udzielić gwarancji, co najmniej na okres 24 miesięcy (poza koszulami, na które wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesięcy). 6. Wykonawca załączy do oferty folder przedstawiający oferowane umundurowanie. 7. Rozmiary umundurowania zamawiający przedstawi wybranemu w postępowaniu wykonawcy w przeciągu 25 dni od dnia podpisania umowy. Rozmiary umundurowania zamawiający określi wg rzeczywistych rozmiarów i numeracji stosowanych przez wybranego wykonawcę, na podstawie doboru wielkości poprzez przymierzanie. Wykonawca dostarczy w tym celu po jednym egzemplarzu każdego rozmiaru każdego asortymentu odpowiadającego zamówionemu umundurowaniu w okresie do 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zwróci wykonawcy dostarczone do celów przymierzania umundurowanie niezwłocznie po sporządzeniu wykazu rozmiarów umundurowania. Wykaz rozmiarów umundurowania zamawiający prześle jednocześnie wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):18.11.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium nie wnosi się

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, 2) wzór umowy, który wykonawca wypełnia i parafuje - wg załącznika nr 6 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku wykonawców zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pogotowie.slupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego, Słuspk, ul. Paderewskiego 5, Sekcja Eksploatacji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku przy ul. Paderewskiego 5, w sekretariacie pokój nr 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie.doc

2. SIW.doc

3. Załącznik nr. 1.doc

4. Załącznik nr. 2.doc

5. Załącznik nr. 3.doc

6. Załącznik nr. 4.doc

7. Załącznik nr. 5.doc

8. Załącznik nr. 6.doc

Wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w celach zawartych w polityce obsługi cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików "cookie", powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania pogotowie.slupsk.pl.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji przejrzyj polityka cookies. polityka cookies.

  Akceptuje warunki przechowywania plików cookies.
EU Cookie Directive Module Information